Algemene reservering- en huurvoorwaarden

The White House – Boutique Villa
Sitio do Cascalho, Caixa 549-a Pechão
8700-175 OLHÃO
Portugal

www.thewhitehouse.pt

Algemeen

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen de huurder en The White House. Op deze huurovereenkomst is Portugees recht van toepassing. Door het overmaken van de gevraagde aanbetaling gaat de huurder akkoord met de hieronder aangegeven voorwaarden.

Reserveren

De huurder kan via internet, per email of telefonisch reserveren. De reservering wordt door The White House per e-mail bevestigd. Bij ontvangst van de bevestiging dient de gast binnen 14 dagen na dagtekening een aanbetaling op de rekening van The White House over te maken. Na overmaken van de aanbetaling is de reservering bindend. De bevestiging en deze voorwaarden vormen samen de huurovereenkomst. Minimaal verblijf is 2 nachten en in juli en augustus 3 nachten.

Betaling

De aanbetaling bedraagt 50% van de totale huursom en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan aan The White House tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van de aanbetalingstermijn behoudt The White House zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en de accommodatie weer vrij te geven voor verhuur. Restbetaling kunnen ter plekke betaald worden.

Prijzen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door The White House zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van The White House, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie betrekking hebben, dan kunnen deze aan de huurder worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst. Alle op de website opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende B.T.W.-tarief. De huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, overige heffingen en/of belastingen en overige (al dan niet van overheidswege opgelegde) toeslagen tenzij expliciet anders aangegeven.

Annulering

Annuleren kan alleen schriftelijk. We adviseren onze gasten om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij annulering is de huurder de volgende bedragen verschuldigd.

  • tot 45 dagen voor aankomst wordt 50% van de aanbetaling geretourneerd.
  • 44-30 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling niet geretourneerd.
  • 29 of minder dagen voor aankomst wordt het gehele bedrag (alsnog) in rekening gebracht.

Indien The White House door omstandigheden (waaronder overmacht) gedwongen wordt tot annulering van het reeds verhuurde, zal de huurder hiervan ook schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer en geen ander recht dan de reeds betaalde huursom.

Inbegrepen in de huursom

Prijzen van de kamers zijn in Euro en per kamer per nacht, inclusief ontbijt en BTW.

De huursom is inclusief normaal gebruik van elektriciteit en water. Hierbij zijn bed- en huishoudlinnen en reguliere schoonmaakkosten inbegrepen. De kamers worden regelmatig voorzien van schone handdoeken en opgefrist. We verschonen het beddengoed 1x per week.

De huurder verklaart de accommodatie op een nette wijze te gebruiken en deze in een nette toestand achter te laten bij vertrek. Gebruik van de keuken in de Villa is niet mogelijk. We adviseren je graag over lekkere en goedkope eetgelegenheden en restaurants in de omgeving.

Bijkomende kosten

Indien wordt nagelaten de accommodatie op een nette wijze te gebruiken, wordt € 30,– extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Bij uitzonderlijk gebruik van elektriciteit en/of water zal een extra bedrag in rekening worden gebracht van € 10,– per dag. Onder ‘normaal gebruik van elektriciteit en water’ wordt verstaan: gebruik van apparatuur, rekening houdend met de in de kamer aanwezige huisregels.

Een extra persoon op de kamer is mogelijk voor een toeslag van €35,- per nacht berekend per kamer (€ 40 in hoogseizoen en kerstperiode). Beschikbaarheid van een extra bed dient altijd vooraf te worden gemeld en zal op basis van beschikbaarheid akkoord worden gegeven.

Kinderen tot en met 2 jaar kunnen gratis op de gehuurde kamer slapen indien je een eigen kinder-/babybedje op de kamer gebruikt. Wij hebben kinder-/babybedjes beschikbaar voor kinderen tot 3 jaar tegen een toeslag van €15,-. Naar de beschikbaarheid van een babybedje bed dient altijd vooraf te worden geïnformeerd en het bedje zal op volgorder van beschikbaarheid worden toegewezen. Kinderen vanaf drie jaar worden met het extra persoon tarief berekend.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kan de accommodatie gebruikt worden vanaf 15.00 uur, tenzij anders afgesproken. Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 11.00 uur te worden verlaten. Afwijkingen van deze regel kunnen per geval worden besproken. Een latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

Gebruik en aansprakelijkheid

Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in de accommodatie onder te brengen en/of te laten overnachten dan het aantal vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met The White House. De huurder draagt gedurende de huurperiode zorg voor zorgvuldig beheer van de gehuurde kamer en is aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de huurder ontstaat, wordt verrekend, onverminderd de plicht van de huurder tot volledige schadevergoeding.

Calamiteiten en schade dienen direct door de huurder aan The White House te worden gemeld. Ook niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald.

The White House is niet aansprakelijk voor gebreken aan en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom. The White House zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Roken is in de villa niet toegestaan. Indien er binnen wordt gerookt, zal € 200,– aan reinigingskosten in rekening worden gebracht aan de huurder.

The White House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, diefstal of verlies van eigendommen van de huurder. The White House is evenmin aansprakelijk voor enige schade die de huurder en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met de accommodatie. The White House zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Verhuurder aanvaart geen aansprakelijkheid voor:

a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in The White House.

b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in The White House. Dit geldt tevens voor de gevolgen van externe weersinvloeden of andere vormen van overmacht. Tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van The White House.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in The White House bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan tenzij anders met The White House is afgesproken.

The White House verplicht zich om na melding door de huurder van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

Zwemmen

Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene niet van het zwembad gebruikmaken. Ouders en/of begeleiders dienen ervoor te zorgen dat kinderen zwembandjes of zwemvestjes dragen wanneer ze niet kunnen zwemmen.

Wijziging of aanvulling van de overeenkomst

Indien de huurder na het sluiten van de overeenkomst nog wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het The White House vrij om te bepalen of en in hoeverre wijzigingen zullen worden geaccepteerd. Hiervoor kunnen wijzigingskosten in rekening worden gebracht van € 10,- per wijziging. Deze wijzigingskosten worden niet in rekening gebracht in geval van een bijboeking, uitbreiding of wijziging naar een duurdere periode of duurdere kamer. Bij wijziging naar een goedkopere periode of goedkopere kamer blijft de oorspronkelijke totaalprijs verschuldigd. Een aanvulling op een al gemaakte overeenkomst is, voor zover die niet tevens een wijziging inhoudt, in principe mogelijk, vanzelfsprekend met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Aan het door The White House vastleggen van deze aanvulling zijn geen extra kosten verbonden. Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid.

The White House is te allen tijde gerechtigd om een verzoek om verlenging af te wijzen. Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangemeld op dezelfde wijze als waarop kan worden gereserveerd. Wanneer The White House door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal The White House aan de huurder een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen.